Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Σχολής Ξεναγών Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Σχολής Ξεναγών Θεσσαλονίκης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 26.09.2020 έως και 05.10.2020.