Ανακοίνωση πλήρωσης Διοικητικού προσωπικού του Ι.Ε.Κ Γαλαξειδίου, για το εκπ. έτος 2020-2021

- Ανακοίνωση πλήρωσης Διοικητικού προσωπικού του Ι.Ε.Κ Γαλαξειδίου (ΑΔΑ ΨΝ21465ΧΘΟ-ΗΓΑ). για το εκπ. έτος 2020-2021.

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ

Υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων , από στις 29/05/2021 και για δέκα ημερολογιακές ημέρες.