Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2021 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Σχολής Ξεναγών Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση

- Παράρτημα ανακοινώσεων

Παράρτημα Η/Υ

Παράρτημα Γλωσσομάθειας

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Σχολής Ξεναγών Θεσσαλονίκης.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 25.09.2021 έως και 05.10.2021.