Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης

- Ανακοίνωση

- Έντυπο ΣΟΧ

- Παράρτημα ανακοίνωσης

- Παράρτημα Η/Υ

Η υποβολή αιτήσεων θα είναι από 27-10-2021 έως 5-11-2021