Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου του Υπουργείου Τουρισμού.

Ανακοίνωση

- Αίτηση ΣΟΧ ΠΕ, ΤΕ

- Αίτηση ΣΟΧ ΔΕ, ΥΕ

- Παράρτημα ανακοίνωσης

Παράρτημα γνώσης Η/Υ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε δέκα (10) ημερολογιακές μέρες και πιο συγκεκριμένα από 31/10/2021 έως και 09/11/2021.