Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Σχολής Ξεναγών Αθήνας

 
 
 
Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Από 15/12/18 έως και 24/12/2018.