Ανακοίνωση Πρόσληψης για τη σύναψη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών Διοικητικού προσωπικού του Ι.Ε.Κ. Γαλαξιδίου για το εκπ. έτος 2019-2020.

Ανακοίνωση Πρόσληψης ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (υπ’ αριθμ. 790/30-07-2019 και ΑΔΑ: 6072465ΧΘΟ-0ΨΤ) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών Διοικητικού προσωπικού του Ι.Ε.Κ. Γαλαξιδίου για το εκπ. έτος 2019-2020.

Πρόσθετα συνημμένα:

-Το Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), με σήμανση έκδοσης «12-02-2019».

-Το Ειδικό παράρτημα (Α1) απόδειξης χειρισμού Η/Υ, με σήμανση έκδοσης «17-01-2019».

 

(*Το χρονικό διάστημα για την υποβολή αιτήσεων είναι από 04/09 Έως 13/09/2019).