ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2021-2022

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

Πίνακας Απορριπτέων

 

 ΑΘΗΝΑ - Πίνακας επιτυχόντων  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Πίνακας επιτυχόντων ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πίνακας επιτυχόντων 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Πίνακας επιτυχόντων ΚΕΡΚΥΡΑ - Πίνακας επιτυχόντων ΛΟΥΤΡΑΚΙ - Πίνακας επιτυχόντων
ΡΟΔΟΣ - Πίνακας επιτυχόντων    

 «Οι αιτήσεις εγγραφής (μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά) υποβάλλονται από την Πέμπτη 10-3-2022 έως και την Τρίτη 15-3-2022, κατά τις ώρες από 09:00 έως 15:00, στις κατά τόπους γραμματείες των εκπαιδευτικών μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού. Η υποβολή της αίτησης γίνεται αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή».