ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΤΙΣ Α.Σ.Τ.Ε.

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΤΙΣ Α.Σ.Τ.Ε.

Οι αιτήσεις για κατάταξη πτυχιούχων στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από Πέμπτη 10 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019.

Η κατάταξη των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί με βάση το βαθμό πτυχίου.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν είτε στη Σχολή (αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από τον υποψήφιο πρόσωπο) είτε μέσω ταχυμεταφοράς (courier).

Για πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία και τα δικαιολογητικά, οι σπουδαστές μπορούν να απευθύνονται στις γραμματείες των Σχολών:

ΑΣΤΕΡ:  22410-24190, 22410-24290, 22410-74468

http://www.asterodos.edu.gr/

ΑΣΤΕΚ: 28410-28565, 28410-28828

http://astecrete.edu.gr/