- Πρακτικά και πίνακες

Σύμφωνα με την παρ. 8 του κεφ. Δ΄ της υπ΄αριθ. πρωτ. 18240/22-9-2022 Προκήρυξη: <<Οι ενστάσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται απευθείας στην αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων, που εδρεύει στην Κεντρική Υπηρεσία, σύμφωνα με την παρ. 4 του Κεφ. Δ΄ της παρούσης Προκήρυξης, εντός δεκαήμερης προθεσμίας, η ως άνω προθεσμία εκκινεί από την ανάρτηση των πινάκων επιλογής στις κατά τόπον ΑΣΤΕ>>