Στόχος της εκπαίδευσης αποτελεί η κατάρτιση στελεχών για τις ξενοδοχειακές και λοιπές επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα.  

Εκπαιδευτικές μονάδες:


1. Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.)

astek.png

2. Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) 

aster_copy.jpg

 

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισαγωγής στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανάλογα με το εκάστοτε ισχύον εθνικό σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Φοίτηση

Η φοίτηση διαρκεί οκτώ εξάμηνα σπουδών. Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει δύο κύκλους σπουδών.

Α) Τον Θεωρητικό,  που αρχίζει τον μήνα Οκτώβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους και λήγει τον μήνα Ιούνιο του επομένου έτους.

Β) Τον Πρακτικό, που αποτελεί συνέχεια του θεωρητικού και αναπόσπαστη συνέχεια της εκπαίδευσης. Αρχίζει τον μήνα Ιούλιο και λήγει στο τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου για κάθε ένα από τα τρία πρώτα έτη σπουδών. Οι σπουδαστές/στριες τοποθετούνται με μέριμνα του Υπουργείου Τουρισμού (εκτός των σπουδαστών/στριων Γ' έτους που τοποθετούνται με τη διαδικασία της ονομαστικής τοποθέτησης), για πρακτική άσκηση σε επιλεγμένες ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις καθώς και επιχειρήσεις που άπτονται του τουριστικού τομέα.

 

Διδασκόμενα Μαθήματα

Με την υπ’ αρ. 20071/29.12.2020 (Β΄5824) ΦΕΚ κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2664/15.02.2021 (Β΄618) ΦΕΚ κοινή απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Υφυπουργού Τουρισμού καθορίστηκε το νέο πρόγραμμα σπουδών, διάρκειας οκτώ (8) εξαμήνων, το οποίο περιλαμβάνει τρεις τομείς μαθημάτων:

Α) Τομέας Γενικής και Ειδικής Υποδομής

Β) Τομέας Επιστημονικού Τουρισμού

Γ) Τομέας Ξενοδοχειακής Τεχνικής και Διοίκησης

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εισαγωγή στην Τουριστική και Ξενοδοχειακή Βιομηχανία, Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών Ι (Food and Beverage Management I), Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Οργάνωση και Λειτουργία Ορόφων, Ξενοδοχειακό και Τουριστικό Marketing (Marketing in Hospitality and Tourism), Εισαγωγή στην Μαγειρική - Εδεσματολόγιο

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Οινολογία – Μπαρ, Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών ΙΙ (Food and Beverage Management IΙ), Αρχές Γενικής Λογιστικής, Αγγλική Ορολογία, Ξενοδοχειακή και Τουριστική Νομοθεσία, Γλώσσα Ι (Επιλογή Γερμανικά, Ιταλικά, Γαλλικά)

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Οργάνωση και Λειτουργία Επισιτιστικών Μονάδων (Food Operations Management), Οργάνωση και Διοίκηση Υποδοχής (Rooms Division Management), Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Λογιστική Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Στατιστική Επιχειρήσεων, Γλώσσα ΙΙ

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κοινωνικά Δίκτυα και Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό, Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Οργάνωση και Διαχείριση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων, Συμπεριφορά Καταναλωτή στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία, Τουριστική Γεωγραφία, Γλώσσα ΙΙΙ

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Στρατηγικό Marketing στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία, Μεθοδολογία Έρευνας, Σχεδιασμός Ξενοδοχειακού Προϊόντος (Hospitality Design), Οργανωσιακή Ψυχολογία, Γλώσσα IV, Marketing Τουριστικών Προορισμών

 

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαχείριση Πόρων Ξενοδοχείων (Hospitality Resources and Revenue Management), Ψηφιακό Marketing, Τουριστική Κοινωνιολογία, Διαχείριση Τροφίμων, Γλώσσα V, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ή Διοίκηση Πελατειακών Σχέσεων και Διαπολιτισμική επικοινωνία

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στον Τουρισμό, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Στρατηγική των Επιχειρήσεων, Διεθνής Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και Ταλέντου, Διαχείριση Αξιοθέατων ή/και Διοίκηση και Διαχείριση Πολυτελών Επιχειρήσεων ή/και Διεθνές Ξενοδοχειακό Μάνατζμεντ ή/και Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφοράς ή/και Τουριστικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη (επιλογή δύο από τα πέντε)

Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πτυχιακή/Ερευνητική Εργασία ή Πρακτική Εφαρμογή: Μελέτη Περίπτωσης, Διαχείριση Κρίσεων στον Τουρισμό, Business Leadership and Professional Development, Πρακτική άσκηση (3 μήνες Ιούλιο-Σεπτέμβρη/ 3έτη)

 

 

Νομοθετικό πλαίσιο

  • Ο ν. 3105/2003 «Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (Α΄29). ΦΕΚ

 

  • Η υπ’ αρ. 5981/29.11.2007 κ.υ.α. των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Κανονισμός Σπουδών Α.Σ.Τ.Ε. του Ο.Τ.Ε.Κ.» (Β΄2340) ΦΕΚ

 

  • Η υπ’ αρ. 7586/30.3.2023 κ.υ.α. των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5981/11-12-2007 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Κανονισμός σπουδών ΑΣΤΕ του Ο.Τ.Ε.Κ.» (Β΄2630) ΦΕΚ

 

  • Η υπ’ αρ. 20071/29.12.2020 κ.υ.α. των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού «Πρόγραμμα Σπουδών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού» (Β΄5824) ΦΕΚ

 

  • Η υπ’ αρ. 4010/6.6.2006 κ.υ.α. «Όροι πρακτικής άσκησης μαθητών – σπουδαστών και καταρτιζόμενων του Ο.Τ.Ε.Κ.» (Β΄ 919) ΦΕΚ

 

  • Η υπ’ αρ. 16802/667/27.08.2010 κ.υ.α. των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.» (Β΄1345) ΦΕΚ

 

  • Η υπ’ αρ. 9319/1.6.2021 κ.υ.α. των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Υφυπουργού Τουρισμού «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16802/667/27.8.2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/ μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 1345).» (Β΄2431) ΦΕΚ