Ι.Ε.Κ.

ΙΕΚ - Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση

 

Τα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας μη υποχρεωτικής τυπικής Εκπαίδευσης, δηλαδή Γ.Ε.Λ. ή ΕΠΑ.Λ., καθώς και σε κατόχους ισότιμων τίτλων, σε ειδικότητες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν.4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις.» (Α΄254).

                               

Ειδικότητες :

•  Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού

• Στέλεχος Λουτροθεραπείας/ Θαλασσοθεραπείας -SPA

• Στέλεχος Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Επιχειρήσεων (Πειραματική ειδικότητα)

• Στέλεχος Επιχειρήσεων Φιλοξενίας με εξειδίκευση στον τομέα Διοίκησης Δωματίων (Πειραματική ειδικότητα) 

Οι μονάδες κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού που λειτουργούν στις παρακάτω πόλεις παρέχουν κατάρτιση στις εξής ειδικότητες:

Ανάβυσσος Αττικής

Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (chef)

Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής

• Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού

Ηράκλειο Κρήτης

Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής

Ρόδος

Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής

• Στέλεχος Λουτροθεραπείας/ Θαλασσοθεραπείας -SPA

Περαία Θερμαϊκού Θεσσαλονίκη

Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού

• Στέλεχος Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Επιχειρήσεων (Πειραματική ειδικότητα)

• Στέλεχος Επιχειρήσεων Φιλοξενίας με εξειδίκευση στον τομέα Διοίκησης Δωματίων (Πειραματική ειδικότητα) 

Άργος Πελοπόννησος

Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού

Γαλαξίδι

Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

Αλεξανδρούπολη

Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

Κέρκυρα

Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής

Η φοίτηση στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού παρέχεται δωρεάν .

 

Προϋποθέσεις φοίτησης

Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία εισαγωγής, ο αριθμός των εισακτέων ανά Μονάδα Κατάρτισης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ορίζονται στην «Προκήρυξη εισαγωγής καταρτιζόμενων» που δημοσιεύεται κατά τους θερινούς μήνες κάθε έτους και αναρτάται στην ιστοσελίδα: www.mintour.edu.gr

Φοίτηση

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι υποχρεωτική, διαρκεί πέντε (5) συνολικά εξάμηνα και επιμερίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας έως 1200 ώρες ανά ειδικότητα και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης πραγματοποιείται σε τουριστικές επιχειρήσεις (Ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και τουριστικά γραφεία) και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής. Οι καταρτιζόμενοι ΙΕΚ τοποθετούνται στις επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης με τη διαδικασία της ονομαστικής τοποθέτησης.

Το πρόγραμμα σπουδών οδηγεί σε απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Οι απόφοιτοι δύνανται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες διεξάγονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 [ αρ. 42 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), όπως ισχύει].

Τα προγράμματα σπουδών ανά ειδικότητα συμπεριλαμβάνουν τα παρακάτω μαθήματα:

Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας

Α' Εξάμηνο

Αρχές Οικονομικής/ Τουρισμός/ Οργάνωση, Λειτουργία Ξενοδοχείων Ι/ Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι/ Αγγλικά/ Γερμανικά/ Marketing/ Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Β' Εξάμηνο

Οργάνωση, Λειτουργία Ξενοδοχείων ΙΙ/ Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ/ Αγγλικά/ Γερμανικά/ Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα/ Οργάνωση - Λειτουργία Εστιατορίου/ Υγιεινή και Ασφάλεια/ Bar/ Οινολογία

Γ' Εξάμηνο

Τουρισμός/ Οργάνωση - Λειτουργία Μαγειρίου/ Αγγλικά/ Γερμανικά/ Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα/ Τροφογνωσία - Εδεσματολόγιο/ Ξενοδοχειακές Εφαρμογές με χρήση Η/Υ / Λογιστική Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Δ' Εξάμηνο

Αγγλικά/ Γερμανικά/ Πρακτική Άσκηση

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

Α' Εξάμηνο

Γαλλικά/ Αρχές Οικονομικής/ Τέχνη Μαγειρικής Ι / Στοιχεία Ζαχαροπλαστικής Ι / Τεχνικές Εγκαταστάσεις - Εξοπλισμός/ Έλεγχος Εμπορευμάτων/ Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Β' Εξάμηνο

Γαλλικά/ Πρακτική εφαρμογή στην Ειδικότητα/ Οργάνωση - Λειτουργία Εστιατορίου/ Κοστολόγιo Παρασκευασμάτων/ Οινολογία/ Υγιεινή και Ασφάλεια/ Τέχνη Μαγειρικής ΙΙ/ Στοιχεία Ζαχαροπλαστικής ΙΙ

Γ' Εξάμηνο

Γαλλικά/ Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα/ Τέχνη Μαγειρικής ΙΙΙ/ Σύνθεση Μενού/ Τεμαχισμός Κρεάτων I/ Τροφογνωσία - Εδεσματολόγιο/ Διαιτητική/ Αγγλικά

Δ' Εξάμηνο

Γαλλικά/ Αγγλικά/ Διακοσμητική Παρασκευασμάτων/ Τέχνη Μαγειρικής IV/ Τεμαχισμός Κρεάτων ΙΙ/ Πρακτική Άσκηση

Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής

Α' Εξάμηνο

Αρχές Οικονομικής/ Γαλλικά/ Τεχνικές Εγκαταστάσεις - Εξοπλισμός/ Έλεγχος Εμπορευμάτων/ Πρώτες Ύλες και Προϊόντα Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής/ Ζαχαροπλαστική Τέχνη/ Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Β' Εξάμηνο

Γαλλικά/ Ζαχαροπλαστική Τέχνη/ Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα/ Αρτοποιητική Τέχνη/ Υγιεινή και Ασφάλεια/ Κοστολόγιο Παρασκευασμάτων/ Στοιχεία Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας ( HACCP )

Γ' Εξάμηνο

Γαλλικά/ Ζαχαροπλαστική Τέχνη/ Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα/ Αρτοποιητική Τέχνη/ Διαιτητική/ Αρχές Νομοθεσίας Τροφίμων-Επαγγέλματος/ Αγγλικά

Δ' εξάμηνο

Γαλλικά/ Ζαχαροπλαστική Τέχνη/ Αρτοποιητική Τέχνη/ Αγγλικά/ Πρακτική Άσκηση

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού

Α' Εξάμηνο

Αγγλικά / Γαλλικά/ Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικού Γραφείου/ Βασικές Αρχές Τουρισμού & Τουριστική Πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης/ Παγκόσμια Τουριστική Γεωγραφία – Ταξιδιωτικοί Οδηγοί/ Αεροπορικοί Ναύλοι-Έκδοση εισιτηρίων-Συστήματα Κρατήσεων/ Ιστορία του Ελληνικού Πολιτισμού / Τουριστικό Marketing – Δεξιότητες Πωλήσεων/ Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Β' Εξάμηνο

Αγγλικά / Γαλλικά/ Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικού Γραφείου/ Βασικές Αρχές Τουρισμού & Τουριστική Πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης/ Παγκόσμια Τουριστική Γεωγραφία – Ταξιδιωτικοί Οδηγοί/ Αεροπορικοί Ναύλοι-Έκδοση εισιτηρίων-Συστήματα Κρατήσεων/ Τουριστικό Marketing – Δεξιότητες Πωλήσεων/ Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα/ Περιβαλλοντική Πολιτική και Προστασία στον Τουριστικό Τομέα/ Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου

Γ' Εξάμηνο

Αγγλικά / Γερμανικά/ Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικού Γραφείου/ Αεροπορικοί Ναύλοι-Έκδοση εισιτηρίων-Συστήματα Κρατήσεων/ Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα/ Εξυπηρέτηση πελατών: Τομείς Τουριστικών Υπηρεσιών & Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού/ Στοιχεία Τουριστικής Νομοθεσίας/ Βασικές Αρχές Λογιστικής/ Αερομεταφορές: Αεροπορική Εταιρεία, Αεροδρόμιο – Υπηρεσίες/ Διαχείριση Εισερχόμενου-Εξερχόμενου Τουρισμού, Οργανωμένο Ταξίδι (πακέτο), Επαγγελματικός Τουρισμός, Ταξιδιωτικές Τυπικότητες

Δ' Εξάμηνο

Αγγλικά/ Γερμανικά/ Διεθνείς Σχέσεις Μεταφορών/ Αεροπορικοί Ναύλοι/ Αεροπορικοί Ναύλοι-Έκδοση εισιτηρίων-Συστήματα Κρατήσεων/ Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα/ Εξυπηρέτηση πελατών: Τομείς Τουριστικών Υπηρεσιών & Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού/ Στοιχεία Τουριστικής Νομοθεσίας/ Διαχείριση Εισερχόμενου-Εξερχόμενου Τουρισμού, Οργανωμένο Ταξίδι (πακέτο), Επαγγελματικός Τουρισμός, Ταξιδιωτικές Τυπικότητες/ Συστήματα Λειτουργίας Γραφείου (Front/ Back Office)

Στέλεχος Λουτροθεραπείας/ Θαλασσοθεραπείας -SPA

Α' Εξάμηνο

Φυσικοί Πόροι - Γεωθερμία - Τεκτονική Ηφαιστειότητα, Υδρογεωλογία και Γεωθερμία των Θερμομεταλλικών πηγών - Αξιοποίηση και προστασία των Ιαματικών πηγών, Χημεία Ιαματικών Θερμομεταλλικών και ποσίμων νερών Βιοκλιματολογία, Περιβαλλοντική Διαχείριση σε Τουριστικές Μονάδες, Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές τουρισμού, Τεχνολογία Σύγχρονων υδρολουτροθεραπευτηρίων και SPA, Ιστορία και Αρχές της Θαλασσοθεραπείας και Ιαματικής υδρολουτροθεραπείας, Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

Β' Εξάμηνο

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής - Περιβαλλοντικά προβλήματα - Κλίμα- Ιατρική Βιοκλιματολογία, Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα, Ιατρικές ειδικότητες και Ιαματική Θαλασσοθεραπεία, Φαρμακολογικές ιδιότητες των Ιαματικών νερών και προϊόντων αυτών (βαθιάς θάλασσας κ.α.), Ποσιθεραπεία Ιαματικών μεταλλικών και φυσικών υδάτων, Μορφές Υδρολουτροθεραπείας και είδη λούσεων, Θεραπευτικές ενδείξεις ιαματικών προίόντων θαλάσσης, κ.α. φυτικά, Σύνταξη προγράμματος Υδροθεραπείας - Θαλασσοθεραπείας - Φάρμα ομορφιάς SPA

Γ' Εξάμηνο

Σύνταξη προγράμματος Υδροθεραπείας - Θαλασσοθεραπείας - Φάρμα ομορφιάς SPA, Υγιεινή Υδρολουτροθεραπευτηρίων - Θαλασσοθεραπευτηρίων και SPA - Πρώτες Βοήθειες, Διαρρύθμιση και Τεχνική χώρων, τμημάτων Υδρολουτροθεραπείας και Θαλασσοθεραπείας, Αποκατάσταση - Κινησιολογία Ειδική Διατροφή - Ψυχολογία, Τονωτική εκγύμναση προετοιμασίας αθλητών - Προπόνηση, Marketing θεραπευτικού Τουρισμού, Διοίκηση Υδρολουτροθεραπευτηρίων - Νομικό Πλαίσιο - Κανονισμοί, Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

Δ' Εξάμηνο

Σύνταξη προγράμματος Υδροθεραπείας - Θαλασσοθεραπείας - Φάρμα ομορφιάς SPA, Υγιεινή Υδρολουτροθεραπευτηρίων - Θαλασσοθεραπευτηρίων και SPA - Πρώτες Βοήθειες, Διαρρύθμιση και Τεχνική χώρων, τμημάτων Υδρολουτροθεραπείας και Θαλασσοθεραπείας, Αποκατάσταση - Κινησιολογία, Τονωτική εκγύμναση προετοιμασίας αθλητών - Προπόνηση, Φυσικοθεραπεία - Ηλεκτροθεραπεία - Είδη λούσεων και Θαλασσοθεραπεία, Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα

Στέλεχος Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Επιχειρήσεων

(Πειραματική ειδικότητα)

Α' Εξάμηνο

Αγγλικά, Γαλλικά, Αρχές Τουρισμού, Οργάνωση & Λειτουργία Τουριστικού Γραφείου, Τουριστική Γεωγραφία & Ταξιδιωτικοί Οδηγοί, Πολιτισμός & Τουρισμός, Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών (Marketing of Tourism Services), Αεροπορικοί Ναύλοι, Διεθνή Συστήματα Κρατήσεων GDS. 

Β' Εξάμηνο

Αγγλικά, Γαλλικά, Αρχές Τουρισμού, Οργάνωση & Λειτουργία Τουριστικού Γραφείου, Τουριστική Γεωγραφία & Ταξιδιωτικοί Οδηγοί, Περιβάλλον & Τουρισμός (Environment &Tourism), Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών (Marketing of Tourism Services), Αεροπορικοί Ναύλοι, Διεθνή Συστήματα Κρατήσεων GDS. 

Γ' Εξάμηνο

Αγγλική Τουριστική Ορολογία, Διεθνή Συστήματα Κρατήσεων GDS, Γερμανικά, Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών́ Φιλοξενίας (Management οf Hospitality Services), Διαχείριση Εισερχόμενου- Εξερχόμενου Τουρισμού, Οργανωμένο Ταξίδι (Incoming-outgoing-Package tour), Διοργάνωση ειδικών Συναντήσεων M.I.C.E. & DES, Αρχές Λογιστικής, Στοιχεία Τουριστικής Νομοθεσίας, Στοιχεία Εμπορικών Συναλλαγών, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία στον Τουρισμό - Tourism Entrepreneurship, Αερομεταφορές & Διεθνείς σχέσεις.

Δ' Εξάμηνο

Αγγλική Τουριστική Ορολογία, Διεθνή Συστήματα Κρατήσεων GDS, Γερμανικά, Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών́ Φιλοξενίας (Management οf Hospitality Services), Διαχείριση Εισερχόμενου-Εξερχόμενου Τουρισμού, Οργανωμένο Ταξίδι (Incoming-outgoing-Package tour), Συστήματα Λειτουργίας Γραφείου (Front/ Back Office), Εξυπηρέτηση Πελατών, Αερομεταφορές & Διεθνείς σχέσεις, Τελικό Project.  

Στέλεχος Επιχειρήσεων Φιλοξενίας με εξειδίκευση στον τομέα Διοίκησης Δωματίων (Πειραματική ειδικότητα)

Α' Εξάμηνο

Αρχές Οικονομίας, Εισαγωγή στην Τουριστική & Ξενοδοχειακή Βιομηχανία Ι, Οργάνωση Τμήματος Δωματίων (Υπηρεσία Υποδοχής και Κρατήσεων) Ι, Οργάνωση Λειτουργείας Επισιτιστικών. Μονάδων Ι (Βασικές Αρχές Εστιατορικής & Μαγειρικής), Βασικές Αρχές Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Ι, Αγγλικά, Γερμανικά, Βασικές Αρχές Τουριστικού Μάρκετινγκ.  

Β' Εξάμηνο

Εισαγωγή στην Τουριστική & Ξενοδοχειακή Βιομηχανία ΙΙ, Οργάνωση Τμήματος Δωματίων (Υπηρεσία Υποδοχής και Κρατήσεων) ΙΙ, Οργάνωση Λειτουργείας Επισιτιστικών. Μονάδων ΙΙ (Βασικές Αρχές Μπαρ-Οινολογίας), Αγγλικά, Γερμανικά, Οργάνωση Λειτουργίας Τμημάτων Ορόφων Ι, Υγιεινή & Ασφάλεια Εργαζόμενων (Sanitation and Safety). 

Γ' Εξάμηνο

Οργάνωση Τμήματος Δωματίων (Υπηρεσία Υποδοχής και Κρατήσεων) ΙΙΙ, Κοινωνικά Δίκτυα και Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό Ι, Βασικές Αρχές Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων ΙΙ, Αγγλική Ορολογία, Γερμανική Ορολογία, Οργάνωση Λειτουργίας Τμημάτων Ορόφων ΙΙ, Λογιστική Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Ι, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Τουριστικών Επιχειρήσεων Ι, Αρχές Αειφορικής Διαχείρισης Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Ι. 

Δ' Εξάμηνο

Οργάνωση Τμήματος Δωματίων (Υπηρεσία Υποδοχής και Κρατήσεων) ΙV, Κοινωνικά Δίκτυα και Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό ΙΙ, Αγγλική Ορολογία, Γερμανική Ορολογία, Λογιστική Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ΙΙ, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Τουριστικών Επιχειρήσεων ΙΙ, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία στον Τουρισμό, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Αρχές Αειφορικής Διαχείρισης Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ΙΙ, Τελικό έργο (project).