Απόφαση Επικύρωσης αποτελεσμάτων

- ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

ΠΟΛΕΙΣ:

- Αγ. Νικόλαος

- Αθήνα

- Αλεξανδρούπολη

- Βόλος

- Βόρια Κέρκυρα

- Θεσσαλονίκη

- Ηράκλειο

- Κατερίνη

- Καβάλα

- Κέρκυρα

- Λουτράκι

- Ναύπλιο

- Νότια Κέρκυρα

- Πάτρα 

- Πύργος

- Ρόδος

- Χανιά

 

- Πίνακας Απορριπτέων

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

«Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων υποχρεούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από 21.11.2022 έως και 24.11.2022 και κατά τις ώρες από 09:00 έως 15:00, να καταθέσουν στις κατά τόπους γραμματείες των εκπαιδευτικών μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού στις οποίες επιλέγονται, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, αίτηση εγγραφής».