ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

- ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα ένστασης επί του αριθμού των μορίων που συγκέντρωσε. Η ένσταση υποβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, από Τρίτη 19.12.2023 έως και Πέμπτη 21.12.2023 μέχρι το τέλος της μέρας