Σας ενημερώνουμε ότι στις 18.08.2023 λήγει η προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής στη γραπτή δοκιμασία επάρκειας στα πλαίσια αντισταθμιστικών μέτρων για το επάγγελμα του ξεναγού, κατά τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 38174/ΙΑ/ Β'751 κυα των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού.  
Η δοκιμασία επάρκειας οργανώνεται και διεξάγεται από Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. Η δοκιμασία επάρκειας είναι γραπτή, διενεργείται στην ελληνική γλώσσα και πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο, κατά τους μήνες Οκτώβριο και Μάιο. Για τη συμμετοχή του στη δοκιμασία επάρκειας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού σχετική αίτηση/υπεύθυνση δήλωση, συνοδευόμενη από ακριβές αντίγραφο της Απόφασης του ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας), με την οποία επιβλήθηκαν τα αντισταθμιστικά μέτρα στον αιτούντα.