Ανακοινώνεται ότι έχουν εκδοθεί τα Πιστοποιητικά Μετεκπαίδευσης για τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης της εκπαιδευτικής περιόδου 2022-2023 του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 16 και στην παρ. 1 του άρθρου 17 του Κανονισμού Λειτουργίας των Τμημάτων (βλ. υ.α. 11506/2.7.2018 (Β’ 2705), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 4111/6.3.2020 (Β’ 1203), 11369/6.6.2022 (B’ 3002, διόρθωση σφάλματος Β’ 3212) και 24371/30.12.2022 (Β’ 7188) όμοιες αποφάσεις).

Παρακαλούνται οι απόφοιτοι των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης να επικοινωνήσουν με τις γραμματείες των τμημάτων που έχουν παρακολουθήσει προκειμένου να προσέλθουν για την παραλαβή των Πιστοποιητικών τους.