ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Σύμφωνα με το κεφ. 4 της ανακοίνωσης, κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησής τους στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Τουρισμού

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από 28/12/2021 έως 7/1/2022