1.  Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 της Σχολής Ξεναγών Κρήτης του Υπουργείου Τουρισμού (με ΑΠ ΣΞΚΡ/247/2-11-2021 και ΑΔΑ 9ΛΗΘ465ΧΘΟ-3Θ1)

2.  Παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ

3.  Παράρτημα Η/Υ (ΕΛ ΣΟΧ-ΣΜΕ)

4.  Παράρτημα γλωσσομάθειας

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 4/12/2021 έως 15/12/2021.