-Ανακοίνωση Πρόσληψης ΣΟΧ 1/2023  (με αρ. πρωτ. 1846/10-10-2023 και ΑΔΑ: 9ΙΖ5465ΧΘΟ-ΘΡΦ)  

-Παράρτημα ανακοινώσεων (ΣΟΧ) με σήμανση «10-06-2021» 

-Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «07-04-2023»  

-ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΕΠ  ΠΕ/ΤΕ  

-ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΕΠ  ΔΕ/ΥΕ 

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 25-10-2023 έως 03-11-2023