- Ανακοίνωση πρόσληψης

 -Παράρτημα Η/Υ

- Παράρτημα ΣΟΧ

- Αίτηση ΠΕ, ΤΕ

- Αίτηση ΔΕ, ΥΕ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους θα είναι από τις 07/10 έως και 16/10.